Cechovní řád

Cechovní řád
Cechu příbramských hutníků - olovářů


1. Členství


A. Členem cechu se může stát každý zaměstnanec šmelcovny Kovohutě Příbram a.s., který je v ní alespoň 5 let zaměstnán, požádá o přijetí, je schválen na výročním zasedání cechu a vykoná "skok přes kůži".
Dále za člena cechu může být přijat i zaměstnanec jiného kovo-hutnického podniku, který pracoval minimálně 10 let v tomto oboru a má vztah ke šmelcovně Kovohutě Příbram či absolvent hutnické fakulty VŠB v Ostravě, pokud na této škole absolvoval "skok přes kůži" a byl přijat do cechu.

B. Při zakládajícím sezení se všichni zakládající členové stalicechovními mistry. V dalším období se přijímají noví členovépouze na výročním zasedání, kde jsou přijímáni za cechovní tovaryše. Při řádném plnění úkolů je při dalším výročním zasedání cechovní tovaryš jmenován cechovním mistrem. V mimořádných a odůvodněných případech může být na návrh představenstva cechu přijat nový člen cechu za řádného člena i mimo výroční zasedání.

C. Řádné neplnění úkolů bude posuzováno na výročním zasedání individuálně a to buď: a) prodloužením termínu
nebo: b) zrušením členství.

2. Představenstvo cechu


A. V čele cechu je slavný, vysoký a neomylný cechmistr (SVNC). Volí se tajnou volbou na dobu dvou let. Rozhoduje prostá většina hlasů. Zvolen může být jen ten člen, který je nebo byl ve šmelcovně Kovohutě Příbram zaměstnán nejméně 10 let.

B. Dalšími funkcionáři cechu jsou cechovní písař, cechovní strážce pokladu a dva starší cechu. Volí se tajně prostou většinou hlasů. Může být zvolen jen ten, kdo byl přijat za mistra a je v pracovním poměru ve šmelcovně Kovohutě Příbram.

C. Výkonnou funkcí jsou cechovní kantor a jednotlivá kontraria, které jmenuje SVNC.

D. Rozhodnutí představenstva cechu, které podléhá schválení celého cechu formou hlasování, může být zamítnuto minimálně 2/3 většinou hlasů cechovních mistrů. Toto se netýká rozhodnutí SVNC, které je neodvolatelné.

3. Č1enské příspěvky

A. Platnou měnou je březohorský tolar (dále jen BT), odpovídající částce 5. Kč.

B. Zápisné do cechu činí 20 BT.

C. Členské příspěvky činí 3,33 BT na měsíc. Vybírají se čtvrtletně vždy v prvním měsíci čtvrtletí. Členský příspěvek lze zaplatit dopředu na celý rok.

D. Zasedání cechu může odsouhlasit mimořádný příspěvek pro potřeby cechu a zasedání.

E. Členové cechu - důchodci - platí členský příspěvek dle rozhodnutí výročního zasedání. Výši příspěvku je nutno vždy řádně zaznamenat do zápisu ze zasedání.

4. Trestné poplatky a přestupky

A. Za omluvenou neúčast na zasedání zaplatí člen cechu 4 BT. Za neomluvenou absenci zaplatí člen cechu 6 BT a bude s ním vedeno disciplinární řízení. V závažných případech (stálé výmluvy) bude s příslušným mistrem zavedeno disciplinární řízení.

B. Na nedonesení insignie na zasedání zaplatí příslušný člen pokutu: - odznak 6 BT
- klobouk 4 BT
- švancara 4 BT
- cechovní zpěvník 2 BT
- kytle 6 BT

C. Za ztracení insignie zaplatí příslušný člen cechu pokutu:
- odznak 30 BT
- klobouk 20 BT
- švancara 20 BT
- cechovní zpěvník 6 BT
- kytle 300 BT

Po zaplacení obnosu bude vydána nová insignie. V případě opětovného ztracení některé z insignií bude spolu se zaplacením zavedeno s příslušným mistrem či tovaryšem disciplinární řízení.

D. Za pozdní příchod na zasedání zaplatí příslušný člen za každou načatou čtvrthodinu 2 BT (pokudnení omluven).

E. Za pozdní zaplacení členských příspěvků zaplatí příslušný člen cechu navíc příspěvek 2 BT za každý měsíc zpoždění.

F. Za hrubé prohřešky bude příslušný člen potrestán dle rozhodnutí SVNC.

G. Ostatní přestupky se řeší na cechovním zasedání a zde je i vynesen trest. Jedná se o porušení cechovních regulí včetně neomluvené neúčasti na sezení či špatné pracovní kázni apod.

5. Zasedání

A. Koná se minimálně 2 x do roka, pokud výroční zasedání nerozhodne jinak. V závěru roku se koná.slavnostní výroční zasedání včetně přijímání nových členů a tradičního "skoku přes kůži.

B. Základem pro jednání cechu je Pivní zákon.

C. Oslovování představenstva a funkcionářů cechu:
- slavný, vysoký a neomylný cechmistr
- slavné a vysoké kontrarium
- slavný starší cechu
- vážený cechovní písař
- vážený strážce pokladu
- vážený kantor
- vážený mistr
- vážený tovaryš

D. Další oslovování:
- žádám o slovo - rogo verbum
- udělen slova - habeas
- neudělení slova - non habeas
- ticho - silencium
- bezpodmínečné ticho - silencium absolutum

E. Zasedání se aktivně může zúčastnit pouze ten, kdo má před sebou pivo v jakémkoli množství s výjimkou pivních impotentů vyhlášených SVNC.

F. Při zasedání cechu se tyká.

Kdo řádu pamětliv bude, je vyvolen ke spasení,
kdo řádu protiviti se bude, je předurčen k zatracení.
V Příbrami, 27.12.1995

 

Představenstvo cechu

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

---infopanel---

+420 731 800 801

cech@cechphh.cz

---chcete nám pomoci---

Chcete nám pomoci?

Zde bude umístěn banner, který bude odkazovat na stránku s informacemi jak přispět a možnost podpory, sponzoringu či čísla účtu a podmínky darů. Toto je ukázkový text editovatelný v administraci.

123 456 7890 / 0800

Kontaktní údaje

Poštovní adresa:

Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.
Husova 424
261 01 Příbram

E-mail:
cech@cechphh.cz

Web:
http://www.cechphh.cz

Perkmistr:
Emil Kuchař
(statutární zástupce)
telefon:
+420 775 303 788

I. starší cechu
Ing. Pavel David
telefon:
+420 731 800 801

II. starší cechu
Zdeněk Trnka
telefon:
+420 723 123 197