Pivní zákon CPHO

Pivní zákon

Cechu příbramských hutníků - olovářů§ 1


Pivním zákonem nazývá se souhrn oněch zákonů a ceremonií hutnických, kterých je třeba přísně dbáti k udržení pořádku a pro povznesení nálady při "šachťáku" nebo "slavnostních zasedáních cechu" .
Účastníci zasedání cechu


§ 2


Tablice zasedání cechu sestává z:
1. Cechmistr
2. Cechovní písař
3. Cechovní strážce pokladu
4. Starší cechu
5. Kontraria
6. Kantor
7. Mistři
8. Adepti a tovaryši
9. Hosté


§ 3


Účastníci cechu jsou podřízeni cechmistrovi a jím pověřeným kontrariům.


§ 4


Cechmistr vede zasedání cechu. Je podřízen pouze Pivnímu zákonu a při zasedání cechu má neomezenou moc. Zahajuje, řídí a končí hutnický večer a bdí nad škandály pivními.
Rozkazy kontrarií a funkcionářů cechu, pokud se tyto nepříčí rozkazům cechmistra, musí být též náležitě respektovány.


§ 5


Hosté mají při tablici práva tovaryšů nebo mistrů dle rozhodnutí cechmistra.


§ 6


Tovaryši jsou členové tablice, kteří podrobivše se starému obřadu "skoku přes kůži" byli přijati za plnoprávné členy cechu.


§ 7


Adepti a adeptky jsou dosud neodskákavší účastníci zasedání cechu. Po "skoku přes kůži“ jsou přeřazeni mezi tovaryše. Musí respektovati všechny funkcionáře zasedání včetně tovaryšů a počí-nati si vůči nim uctivě.
Pivní čest


§ 8


Ve slovu pivní cti neboli pivní zachovalosti nalézá se člen tablice, když má všechny vlastnosti plnoprávného člena tablice.


§ 9


Z pivní cti vyplývají všechna práva při tablici.


§ 10


Pivní čest ztrácí se posláním do pivního zasrání.


Pivní utkání

§ 11


Pivní utkání je sílení se o závod. Cítí-li se někdo dotčen ze své pivní cti, může vyzvati protivníka na pivní utkání, neboli pivní škandál, čímž se zjedná dostatečné zadostiučinění.


§ 12


Pivní škandál se zakazuje adeptům.


§ 13


Pivní škandál řídí na pokyn cechmistra určený funkcionář.


§ 14


Za vítěze vyhlásí cechmistr zpravidla toho, kdo první vypije.


Pivní zasrání

§ 15


Pivní zasrání znamená odejmutí pivní cti a všech práv s ní spojených.


§ 16


Do pivního zasrání se posílá:
1. Kdo nešetrně mrhá nápojem cechovním
2. Kdo dle pivního svědomí klamně vypovídá
3. Kdo se vzpírá nařízení funkcionářů
4. Kdo se jakkoli jinak závažně proviní

§ 17"


Nápojem v pivním zasrání je sklenice vlažné vody, mírně osolená.


§ 18


Z pivního zasrání je potrestaný osvobozen na žádost mistra, který ohlásí cechmistrovi, že potrestaný řádně vypil.


Ustanovení závěrečné

§ 19


Tento Pivní zákon nabývá účinnosti dne 27.12.1995

V Příbrami, 27.12.1995

Představenstvo cechu

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

---infopanel---

+420 731 800 801

cech@cechphh.cz

---chcete nám pomoci---

Chcete nám pomoci?

Zde bude umístěn banner, který bude odkazovat na stránku s informacemi jak přispět a možnost podpory, sponzoringu či čísla účtu a podmínky darů. Toto je ukázkový text editovatelný v administraci.

123 456 7890 / 0800

Kontaktní údaje

Poštovní adresa:

Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.
Husova 424
261 01 Příbram

E-mail:
cech@cechphh.cz

Web:
http://www.cechphh.cz

Perkmistr:
Emil Kuchař
(statutární zástupce)
telefon:
+420 775 303 788

I. starší cechu
Ing. Pavel David
telefon:
+420 731 800 801

II. starší cechu
Zdeněk Trnka
telefon:
+420 723 123 197