Regule Cechu příbramských hutníků - olovářů


Navazujíce na staleté tradice příbramských hutníků ku slávě kovohutnického řemesla a prospěchu šmelcovny Kovohutí Příbram a.s. byl ustanoven

 

CECH HUTNÍKŮ - OLOVÁŘŮ

Tento cech byl založen na slavnostním zasedání dne 27.prosince 1974 a řídí se těmito regulemi:


1. Každý člen cechu je povinen řádně plnit své pracovní povinnosti na daném pracovišti šmelcovny Kovohutě Příbram a.s.

2. Členové cechu musí žíti ve vzájemné shodě, úctě a porozumění při vysoké pracovní náročnosti.

3. Každý člen cechu je povinen zúčastňovat se všech zasedáni cechu a omluven může býti jen v mimořádných případech.

4. Na zasedání cechu je člen povinen plně se podrobit rozhodnutí slavného, vysokého a neomylného cechmistra (SVNC).

5. Insignie cechu musí každý řádně opatrovat a je povinen je nosit na zasedání cechu, pokud SVNC neurčí jinak. Kytli je povinnost nosit na výroční zasedání cechu a při akcích pořádaných v rámci okresu Příbram apod.

6. V případě vystoupení z cechu, vyloučení nebo odchodu ze zaměstnání ze šmelcovny Kovohutě Příbram a.s. je každý povinen vrátit obdržené insignie. Toto neplatí při odchodu do důchodu nebo v případech, které odsouhlasí výroční zasedání.

7. Členem cechu, ať již v hodnosti mistra či tovaryše, se může stát pouze ten, kdo na slavnostním výročním zasedání vykoná obřad "skok přes kůži".

8. Při zasedání cechu je jediným nápojem pivo, jako starodávný hutnický nápoj. SVNC může v odůvodněných případech prohlásit mistra či tovaryše za pivního impotenta a to trvalého či dočasného.

9. Každý člen cechu je povinen přispívat ke zdaru zasedání cechu, ukázněně dodržovat program zasedání a aktivně se zapojovat do průběhu sezení včetně řádného oslovování cechovního představenstva a ostatních členů.

10.Každý člen je povinen dodržovat organizační řád, který je pro tento cech ustanoven.

11.Při zastupování SVNC je neomylnost nepřenosná.

V Příbrami, 27.12.1995

Představenstvo cechu