Stanovy VEBH

7-1-odznak-vebh

 

 der
Vereinigung Europäischer
Bergmanns- und Hüttenvereine e.V.
Sdružení evropských
hornických a hutnických spolků e.V.

Stav: 07.07.2007 a 01.08.2008

 

S t a n o v y

§ 1

Název, sídlo a právní forma


Sdružení evropských hornických a hutnických spolků e.V. (zaregistrovaný spolek) - dále jen VEBH - je dobrovolné společenství národních svazů hornických a hutnických spolků, udržujících svoji národní svébytnost.
VEBH bylo založeno dne 7. července 2007 v Sulzbach-Rosenbergu v Německu jako právní následník FEMS a má své sídlo v Ambergu, kde je zapsáno v rejstříku spolků.

§2

Úkoly a cíle


Úkolem VEBH je kamarádská podpora, pěstování a udržování hornických a hutnických tradic v členských národech. Je to kulturní, národy spojující sdružení.
Toto sdružení nemá žádné hospodářské zájmy. Jeho prostředky slouží výlučně obecně užitečným účelům k dobru národních členských svazů a jejich specifických kulturních úkolů. Je stranicko-politicky a nábožensky neutrální a nezávislé na hospodářských svazech.
Žádná osoba nesmí být zvýhodňována výdaji, které jsou VEBH cizí, nebo jsou nepřiměřeně vysoké.
VEBH bude podporovat a pěstovat společenský význam hornických a hutnických tradic a v tomto smyslu podporovat národní svazy radou i činem.
Dosáhnout sjednocení všech evropských svazů hornických a hutnických spolků, pořádat Evropské hornické dny, jakož i podporovat srazy národních svazů.
Podporovat vysokoškolskou a univerzitní výuku jakož i báňsko-historické práce a dokumentaci dějinných události v místech hornické a hutnické činnosti, prováděné národními svazy, a jejich rozšíření do celoevropského prostoru.
Pečovat o dobré vztahy a o spolupráci se všemi místy, která budou podporovat úkoly a cíle VEBH.
Značkou VEBH je mlátek a želízko na znaku Evropy. Pod touto značkou jsou písmena VEBH, oficielní zkratka sdružení.

§ 3

Členství


1. Národní svazy a - pokud tyto neexistují - revírní svazy, nebo také jednotlivé hornické, bratrské (havířské) a hutnické spolky, se mohou stát řádnými členy VEBH, pokud uznají úkoly a cíle VEBH, uvedené v § 2.

2. Členství se získá písemnou žádostí, adresovanou předsednictvu. O přijetí rozhoduje hornické (valné) shromáždění. Dnem přijetí je splatný roční příspěvek, který je pak splatný vždy v prvém čtvrtletí roku.

3. Přijetím do VEBH získávají řádní členové hlasovací právo v hornickém (valném) shromáždění.

4. Hornické (valné) shromáždění může jmenovat přispívajícími členy sdružení veřejného života, právnické a fyzické osoby, pokud se zavážou k placení ročního příspěvku (minimální příspěvek delegovaného). Přispívající členové mají při hlasování poradní hlas.

5. Čestnými členy se mohou stát osoby z členských svazů VEBH, které získají mimořádné zásluhy o hornictví a hutnictví. Také osoby mimo VEBH, které se mimořádně zasloužily o hornictví a o hutnictví, mohou být jmenovány čestnými členy.

6. Na čestném členství se usnáší hornické (valné) shromáždění na návrh prezidenta. Návrh předsednictva musí být jednomyslný.

7. Návrh na řádné, nebo na přispívající členství se podává předsednictvu písemně. Návrh musí obsahovat uznání stanov VEBH a představení navrhujícího svazu.

8. O přijetí rozhoduje hornické (valné) shromáždění.

9. Proti negativnímu rozhodnutí lze podat písemné odvolání. Toto odvolání musí dojít prezidentovi do měsíce po doručení rozhodnutí o nepřijetí. Jednání o tomto rozhodnutí musí být zařazeno jako řádný bod do programu příštího hornického (valného) shromáždění. Jeho usnesení je pak konečné.

10. Členství řádných, přispívajících a čestných členů končí písemným prohlášením o výstupu, adresovaným předsednictvu.

11. Členství končí také rozpuštěním svazu nebo úmrtím.

12. Členství končí také nezaplacením splatného příspěvku během hospodářského roku po dvojí upomínce pokladníka.

13. Porušení těchto stanov a jednání proti zájmům VEBH může vést k vyloučení. Na vyloučení se musí předsednictvo usnést jednomyslně a toto musí být vylučovanému sděleno doporučeným dopisem. Vyloučení musí potvrdit následné hornické (valné) shromáždění. Proti vyloučení lze podat písemné odvolání. Toto musí být zdůvodněné a musí dojít na předsednictvo do měsíce. Toto odvolání musí pak být na dalším hornickém (valném) shromáždění zařazeno jako řádný bod jednání.

§ 4

Orgány sdružení jsou:


1. Hornické (valné) shromáždění jako nejvyšší orgán
2. Hornické předsednictvo (prezidium) jako výkonný orgán.

§ 5

Hornické předsednictvo (prezidium)


1. Členy hornického předsednictva (prezidia) jsou:
1.1. Výkonné předsednictvo (prezidium) sestávající z:

- předsedy (prezidenta)
- místopředsedy (viceprezidenta)
- generálního sekretáře
- pokladníka
- zapisovatele

Členy výkonného předsednictva volí hornické (valné) shromáždění na čtyři roky. Opětovné zvolení je přípustné.

1.2. Rozšířené předsednictvo (prezidium)
K tomu přináležejí kromě zástupců výkonného předsednictva všichni předsedové, případně prezidenti národních členských svazů. Pokud by předseda, nebo prezident národního svazu, již měl funkci ve výkonném předsednictvu, nebo pokud by se své funkce vzdal, může národní svaz jmenovat náhradníka.

2. Předsednictvo může pro určité úkoly povolat znalce.

3. Členem předsednictva se mohou stát jen osoby starší 21 let, které mají plná občanská práva svého národa.

4. Hornické předsednictvo svolává generální sekretář na základě výzvy předsedy (prezidenta), v případě jeho zaneprázdnění místopředsedy (viceprezidenta), písemně s uvedením bodů k projednání. Toto svolání musí být doručeno minimálně 6 týdnů předem.

5. Zasedání vede předseda, případně místopředseda.

6. Hornické předsednictvo je usnášení schopno, je-li přítomna minimálně polovina jeho členů.

7. Navenek zastupuje VEBH předseda (prezident) a místopředseda (viceprezident) vždy samostatně. Interně je stanoveno, že místopředseda (vicepresident)zastupuje předsedu (presidenta)jen je-li tento zaneprázdněn.

8. Usnesení se přijímají prostou většinou hlasů, s výjimkou případů uvedených v § 3.6 a 3.13. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

9. O průběhu zasedání předsednictva sepíše zapisovatel, v jeho nepřítomnosti generální sekretář, protokol. Přijatá usnesení musejí být zapsána přesně.

10. Hornické předsednictvo může přijmout jednací řád.


§ 6

Hornické (valné) shromáždění


1. Hornické (valné) shromáždění má tyto úkoly:
- volbu výkonného předsednictva (prezidia)
- volbu revizorů účtů
- schválení zprávy o činnosti, zprávy pokladní a zprávy revizorů účtů
- schválení činnosti předsednictva (člen předsednictva nemá hlasovací právo)
- stanovení výše členského příspěvku
- přijetí členů svazu
- projednání stížností a návrhů
- schvalování změny stanov
- rozpuštění VEBH
- odvolání členů předsednictva
- stanovení termínu dalšího shromáždění
- usnášení o čestných členech

2. Hlasovací právo mají
- členové předsednictva, vyjma případu schválení činnosti předsednictva
- delegáti národních svazů

Každý národní členský svaz vyšle dva delegáty. Delegát může písemnou plnou mocí, předloženou předsednictvu, přenést své hlasovací právo na jiného delegáta svého národa. Každý delegát může ke svému vlastnímu hlasovacímu právu disponovat jen jednou plnou mocí. Tato plná moc platí jen pro probíhající hornické (valné) shromáždění.

3. Hornické (valné) shromáždění musí generální sekretář svolat písemně na pokyn prezidenta, při jeho zaneprázdnění viceprezidenta, každé dva roky na 2. čtvrtletí roku, minimálně šest týdnů předem, s uvedením jeho programu.

4. Návrhy k programu zasedání musejí prezidentovi dojít písemně nejméně čtyři týdny před hornickým (valným) shromážděním. Návrhy na změnu stanov musejí prezidentovi dojít písemně nejméně čtyři týdny před hornickým (valným) shromážděním. Návrhy těchto změn musejí pak být předloženy písemně delegátům tohoto hornického (valného) shromáždění.

5. Hornické (valné) shromáždění je po konstatování svého řádného svolání usnášení schopné.

6. Usnesení jsou přijímána prostou většinou.

7. Pro změnu stanov a pro rozpuštění VEBH je zapotřebí většina 2/3 hlasů přítomných a zplnomocněných delegátů.

8. Volby a hlasování mohou probíhat otevřeně – zvednutím ruky. Pokud by jeden z delegátů žádal o tajné hlasování, nebo volby, musejí tyto tak proběhnout. Rovněž tajně musejí proběhnout volby v případě, je-li na některou funkci více než jeden kandidát.

9. O průběhu hornického (valného) shromáždění vyhotoví zapisovatel protokol, ve kterém budou doslovně uvedena všechna přijatá usnesení.

10. Mimořádné hornické (valné) shromáždění se svolává, pokud jde o zájem VEBH, nebo pokud o svolání písemně požádá nejméně 1/3 řádných delegátů, s uvedením důvodu. Při tom je třeba odpovídajícím způsobem přihlédnout k ustanovením § 8.2 + 8.5. Změna stanov není důvodem pro svolání mimořádného hornického (valného) shromáždění.

11. Hornické (valné) shromáždění volí tři revizory účtů na dobu 4 roky.

12. Revizoři účtů jsou volitelní vícenásobně.

13. Před každým hornickým (valným) shromážděním musejí nejméně dva zvolení revizoři zkontrolovat pokladnu a předložit hornickému (valnému) shromáždění revizní zprávu. Tato zpráva musí být přiložena k Zápisu o průběhu hornického (valného) shromáždění.

§ 7

Hospodaření


1. Obchodním rokem je kalendářní rok.

2. VEBH vybírá od svých národních členských svazů roční příspěvek.

3. Výši ročního příspěvku určuje hornické (valné) shromáždění.

4. Pokladník je povinen řádně spravovat peněžité prostředky VEBH.

5. Ostatní hodnoty, doklady a hornické a hutnické předměty musí řádně a pečlivě spravovat generální sekretář.

6. Spolupráce ve VEBH je zásadně čestná. Oprávněné a zdůvodněné přímé výdaje budou uhrazeny.

7. Cestovní náklady delegátů hradí vysílající národní členské svazy.


§ 8

Rozpuštění


1. Dojde-li z právních důvodů k pochybnostem o oprávněnosti další existence VEBH, bude VEBH rozpuštěno.

2. K rozpuštění může dojít jen na základě usnesení mimořádného hornického (valného) shromáždění.

3. Po konstatování řádného svolání je toto mimořádné hornické (valné) shromáždění usnášení schopné.

4. Na rozpuštění VEBH se musí usnést 2/3 většina přítomných s hlasovacím právem na hornickém (valném) shromáždění.

5. Všechny majetkové předměty, jakož i hornické a hutnické předměty, budou předány vhodnému ústavu do úschovy, respektive ke společensky vhodnému využití, ve smyslu hornických a hutnických tradic.

Tyto zde uvedené stanovy byly přijaty dne 07. července 2007 na hornickém (valném) shromáždění v Sulzbach-Rosenbergu a vstoupily v platnost zápisem do registru spolků Obvodového soudu v Ambergu.

Arno Jäger            předseda (prezident)
Kurt Wardenga      místopředseda (viceprezident)
Klaus Hiery           pokladník
Helmut Hribernigg generální sekretář
Dietmar Richter     zapisovatel
Pavel David          člen presidia Sdružení českých spolků
Siegfried Pirkelbauer prezident rakouského vrcholného orgánu

Stanovy navrhl zapisovatel Dietmar Richter a doplnili členové předsednictva.
Na hornickém (valném) shromáždění 7. 7. 2007 v Sulzbach-Rosenbergu přečteny, doplněny a členskými státy schváleny.
Registrace na Okresním soudu Amberg – rejstříkový soud –pod číslem VR-Nr.200154 /// UR-Nr.15900/07 II dne 01. 08. 2008


                                                          VEBH // Dietmar Richter //

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

---infopanel---

+420 731 800 801

cech@cechphh.cz

---chcete nám pomoci---

Chcete nám pomoci?

Zde bude umístěn banner, který bude odkazovat na stránku s informacemi jak přispět a možnost podpory, sponzoringu či čísla účtu a podmínky darů. Toto je ukázkový text editovatelný v administraci.

123 456 7890 / 0800

Kontaktní údaje

Poštovní adresa:

Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.
Husova 424
261 01 Příbram

E-mail:
cech@cechphh.cz

Web:
http://www.cechphh.cz

Perkmistr:
Emil Kuchař
(statutární zástupce)
telefon:
+420 775 303 788

I. starší cechu
Ing. Pavel David
telefon:
+420 731 800 801

II. starší cechu
Zdeněk Trnka
telefon:
+420 723 123 197