Cech PHH občanské sdružení

Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.

"Cech příbramských horníků a hutníků" (dále jen Cech) se sídlem v královském horním městě Příbram, vznikl 17. 12. 1993 a je veden ve spolkovém rejstříku u MS Praha, L 5619.

Cech navazuje na historickou spolkovou činnost horníků a hutníků v příbramském regionu a na spolkovou činnost studentů (akademiků) Vysoké školy báňské v Příbrami (1849-1945). V důsledku přestěhování Vysoké školy báňské v roce 1945 do Ostravy a také v důsledku politické situace, zejména po roce 1948, se spolková činnost obecně dostává do útlumu.
Začátkem 60.let 20.století se v Příbrami začíná prosazovat myšlenka uspořádání pravidelného symposia, v rámci kterého bude prezentován rozvoj vědy a techniky v hornictví. První symposium pod názvem "Hornická Příbram ve vědě a technice" (dále jen Symposium) se uskutečnilo v roce 1962. V poměrně krátké době, se, vedle odborných jednání, začaly v rámci Symposia organizovat také doplňující kulturní, zábavné a historické akce. Tyto akce doplňovaly a obohacovaly společenský rámec Symposia, s cílem propagovat město Příbram a příbramský region,a seznamovat účastníky Symposia s tradicemi, zvyky a způsobem života horníků a hutníků v příbramském regionu, od začátků hornictví a hutnictví až do současnosti. 
Do programu Symposia tak byla zařazena akce"Hornický večer", při níž dobrovolníci z Příbramska ve spolupráci se studenty a personálem Hornické průmyslové školy v Příbrami předváděli návštěvníkům Symposia a obyvatelům Příbrami akt přijímání adeptů do hornického a hutnického společenství. Příprava takové akce na zcela dobrovolné bázi, si vyžádala sestavení určité organizační skupiny, která se zcela přirozeně po krátké době změnila na volný spolek přátel, propagátorů a nadšených nositelů hornicko-hutnických tradic. Toto volné sdružení se pak po roce 1990 stalo základem pro založení občanského sdružení "Cech příbramských horníků a hutníků".

Cech je nepolitické, nevýdělečné a necírkevní dobrovolné sdružení občanů. Základním cílem činnosti je zájmový vztah člena Cechu k hornictví, hutnictví a souvisejícím odbornostem. Členem Cechu se může stát každý občan (fyzická osoba) starší 18 let, která se dobrovolně podřídí stanovám Cechu.

Činnost Cechu je zaměřena do následujících oblastí:
a) Vyhledávání a oživování historických hornicko-hutnických událostí, zvyků a tradic
b) Vyhledávání a shromažďování hornických, hutnických a národních písní včetně jejich přednesu v rámci Cechu a na veřejnosti
c) Příprava, účast a pořádání hornicko-hutnických akcí zaměřených na historii a současnost
d) Příprava a účast na akcích pořádaných městem Příbram k významným událostem ve vztahu k historii města
e) Podpora zájmu mladších generací o hornické a hutnické tradice
f) Spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi, spolky, sdruženími a nadacemi v České republice i v zahraničí
g) Propagace Příbrami jako Královského horního města a příbramského regionu

Cech navazuje na stanovy, řády, směrnice a historické ceremonie, platné v historickém období pro spolky, sdružení a cechy které byly nedílnou součástí hornického a hutnického povolání. Pro účely Cechu byla převzata celá řada terminologií, způsobu vedení schůzí (sessí) a pojmenování funkcí.

Činnost Cechu řídí "Představenstvo cechu" ve složení:

- Perkmistr (Slavný, vysoký a neomylný)
- I.starší cechu
- II.starší cechu
- Mincmistr
- Písař cechu
- Hormistr
- Huťmistr

Základní dokumenty Cechu, o které se při řízení Cechu opírá představenstvo Cechu, jsou:

1. Stanovy
2. Vnitřní řád
3. Pivní zákon
4. Kronika

Kontrolní a rozhodčí činnost Cechu, řešení závažných sporů mezi členy Cechu a řešení stížností vykonává tříčlenný "Senát cechu".
Ve smyslu Stanov má Cech právo užívat při svých jednáních a vystupování na veřejnosti tyto insignie:
- Cechovní znak
- Cechovní prapor
- Insignie funkcionářů představenstva Cechu

Od zpracování návrhu stanov Cechu a jejich registrace v roce 1993 se činnost Cechu vyvíjela do současnosti v souladu s cíly činnosti, které jsou obsaženy ve Stanovách. Cech zaměřuje činnost do aktivit v rámci:
a) Cechu
- účast členů Cechu na pravidelných schůzích (sessích) v posledním týdnu měsíce
- přípravu a účast na slavnostní sessi Cechu v závěru listopadu každého roku
- účast členů Cechu na pohřbech členů Cechu. V některých případech aktivní spoluúčast členů Cechu na smutečním aktu
- přípravná a organizační jednání k akcím většího rozsahu, nebo mimořádné důležitosti
b) Města Příbram a regionu Příbram
- Organizování a uspořádání Hornického plesu pravidelně v lednu začínajícího roku
- Pietní vzpomínka na důlní katastrofu (31.5.1892 - Důl Marie) spojená s kladením věnců k památníkům obětem na příbramském a březohorském hřbitově ve výroční den katastrofy
- Spolupráce při organizaci a aktivní účast na Prokopské pouti (začátek července)
- Příprava a realizace Slavnostního hornického večera - Skoku přes kůži (třetí říjnový týden společně s SPŠ-VOŠ Příbram).
- Spolupráce a účast členů Cechu na akcích pořádaných městem Příbram, Hornickým muzeem, Spolkem Prokop Příbram, Cechem hutníků olovářů atd.
c) České republiky
- Účast na Slavném skoku přes kůži, pořádaném VŠB-TU Ostrava a spolkem Prokop při VŠB-TU Ostrava (poslední pátek měsíce dubna)
- Aktivní účast na Setkáních hornických měst a obcí ČR
- Propagace hornicko-hutnických tradic vystoupením členů Cechu na jednáních podniků, společností a  spolků provozujících hornickou, hutnickou nebo příbuznou činnost
- Vystupování členů Cechu v rámci kulturních programů na symposiích, konferencích a odborných seminářích
- Aktivní práce v rámci Sdružení hornických a hutnických spolků ČR
d) V zahraničí
-  Účast na zahraničních Setkáních hornicko-hutnických spolků a měst
- Účast na zahraničních hornicko-hutnických a havířských dnech
- Užší spolupráce se spolky v oblasti Bavorska, Slovenska a dalších zemí
e) Publikační a osvětová činnost
f) Spolupráce se sponzory a příznivci Cechu a hornicko-hutnických tradic

Představenstvo Cechu a jednotliví členové aktivně přistupují k získávání nových členů, zejména z řad dospívající mládeže. Podílí se na výchově nových členů v duchu zásad Cechu a na jejich aktivním zapojení se do práce Cechu. Díky této aktivitě všech členů Cechu je členská základna ustálená a schopná i do budoucna zajišťovat uvedený rozsah činnosti Cechu, včetně mimořádných akcí bud v rámci města, regionu nebo v širším záběru.

Příbram 12/2004 Ing. Koloman Iványi, 04/2023 Ing. Pavel David

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

---infopanel---

+420 731 800 801

cech@cechphh.cz

---chcete nám pomoci---

Chcete nám pomoci?

Zde bude umístěn banner, který bude odkazovat na stránku s informacemi jak přispět a možnost podpory, sponzoringu či čísla účtu a podmínky darů. Toto je ukázkový text editovatelný v administraci.

123 456 7890 / 0800

Kontaktní údaje

Poštovní adresa:

Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.
Husova 424
261 01 Příbram

E-mail:
cech@cechphh.cz

Web:
http://www.cechphh.cz

Perkmistr:
Emil Kuchař
(statutární zástupce)
telefon:
+420 775 303 788

I. starší cechu
Ing. Pavel David
telefon:
+420 731 800 801

II. starší cechu
Zdeněk Trnka
telefon:
+420 723 123 197