P I V N Í   Z Á K O N

cechu příbramských horníků a hutníků

 

§ 1

Pivním zákonem nazývá se souhrn oněch zákonů a ceremonií hornicko-hutnických, většinou starobylých, kterých je třeba přísně dbáti k udržení pořádku a pro povzneseni nálady při "šachťáku", nebo „Slavnostním hornickém večeru" (dále jen "šachťák").

 

§ 2

Účastníci šachťáku

Tablice šachťáků pozůstává z těchto funkcionářů:

1) Perkmistr

2) Adláti

3) Mistři

4) Kantor

5) Písař

 

Dále jsou u tablic:

6) Hosté

7) Adepti a tovaryši

 

§ 3

TITULATURA

a) Perkmistrovi náleží přívlastek  „Slavný, vysoký a neomylný perkmistr"

b) Adlátům - "Slavný a vysoký adlát

c) Mistrům (předsedajícím jednotlivých tablic)  „Slavný a vysoký mistr"

d) Kantorovi - "Slavný kantor"

e) Písaři - "Slavný písař"

§ 4

Účastníci šachťáků jsou podřízeni perkmistrovi.
§ 5

a) perkmistrovi přísluší především vedení šachťáku podle zákona pivního. Perkmistr je podřízen pouze pivnímu zákonu a při šachťáku má neomezenou moc. Nedostatek masti neomezuje jeho práva. Zahajuje a končí v určenou dobu hornicko-hutnický večer a bdí nad škandály pivními.

b)    Rozkazy adlátů, mistrů a členů perkmistrovské tablice, pokud se tyto nepříčí rozkazům perkmistra, musí být též náležitě respektovány.

 

§ 6

Hosté mají při tablici práva tovaryšů, nebo mistrů dle rozhodnutí perkmistra.

 

§ 7

Tovaryši jsou oni členové tablice, kteří podrobivše se starému obřadu "skoku přes kůži", čítají více jak 2 semestry (semestr = půl roku) a byli přijati jako plnoprávní členové tablice.

 

§ 8

Adepti a adeptky jsou dosud neodskákavší účastníci šachťáku. Po "skoku" jsou přeřazeni mezi tovaryše. Musí respektovati všechny funkcionáře šachťáku, včetně tovaryšů a počínati si vůči nim uctivě.

 

Pivní čest

§ 9

Ve stavu pivní cti neboli pivní zachovalosti nalézá se člen tablice, když má všechny vlastnosti plnoprávného člena tablice.

 

§ 10

Z pivní cti vyplývají všechny práva při tablici.

 

§ 11

Pivní čest ztrácí se posláním do P.Z. (viz § 12, § 39 - 42).

 

§ 12

Stoly při šachťáku jsou rozestavěny obvykle do podoby podkovy, nebo dle nařízení perkmistra. Čelná tablice jest „tablice perkmistrovská“ v jejím čele jest místo pro perkmistra. Postranní tablice jsou mistrovské a nazývají se dle předsedajícího mistra. Vzadu na pravé straně v rohu stoji osamocený a hamižný stůl P.Z.

 

§ 13

Šach'ták zahajuje perkmistr slovy: „Silentium.

Jmenuji svými funkcionáři..................................

Dále požádá jmenovitě čestné hosty, aby zasedli k jeho tablici.

Zahajuji dnešní šachťák carminou Gaudeamus iqitur. Kantor incipiat carmen.

 

Šachťácké zákony

Komando

§ 14

Pouze perkmistr má právo kdykoliv nařídit silentium, které co nejpřísněji zachováno býti musí. Mimo perkmistra může silentium naříditi také ten, jenž byl jmenován funkcionářem šachťáku.

 

§ 15

Perkmistr má přísným používáním všech prostředků, které má po ruce, potlačiti každé jednání, které by bylo na úkor všeobecnému veselí. Přesto však může dle svého uznání přehlédnouti malé přestupky, pokud mohou tyto přispěti ku všeobecnému veselí.

 

§ 16

Každý rozkaz, který perkmistr vydá, musí být bezpodmínečně vyplněn.

 

Slovo

§ 17

Chce-li někdo něco veřejně pronésti, žádá o slovo perkmistra prostřednictvím mistra své tablice . Tento pak k perkmistrovi „Rogo verbum". Perkmistr: "silentium, habeas". Mistr - "slavný, vysoký a neomylný perkmistře, prosím o slovo pro..., člena mé tablice". Perkmistr dává najevo souhlas slovy: "Habeas", nesouhlas: "Non habeas".

 

§ 18

Funkcionáři a členové tablice perkmistrovské žádají o slovo přímo perkmistra.

 

Tempus

§ 19

Při šachťáku se čas počítá na pivní minuty.

5 pivních minut = ca. 3 časové minuty.

Přesnou délku pivní minuty ovšem zná a určuje pouze perkmistr.

 

§ 20

Bez zvláštního dovolení, které smí udělit pouze perkmistr, nesmí žádný účastník šachťáku opustiti své místo.

 

§ 21

Nařídí-li perkmistr všeobecný tempus, pak po tuto dobu je veškeré jednáni přerušeno.

 

Silentium

§ 22

Silentium se zachovává:

a) kdykoliv to nařídí perkmistr

b) při všech ceremoniích

c) při všech zpěvech

 

§ 23

Nařízení silentium se vztahuje vždy na předsevzatý akt.

 


Zpěv

§ 24

Všeobecný zpěv může být nařízen pouze od Perkmistra, který vyzve kantora, aby začal, slovy: „Kantor incipiat carmen“.

 

§ 25

Kantor má dozor nad zpěvem, dohlíží na to, aby členové tablice plnili následující paragraf 26, pro přestupek tohoto má právo síliti členy všech tabIic, vyjma funkcionáře. Proti trestu kantorem udělenému, není odvolání. Při znění carmine Kantor stojí.

 

§ 26

Každý je povinen při všech písních zpívati dle svých sil. Kdo zpívati nemůže, musí to hlásiti před šachťákem perkmistrovi prostřednictvím kantora.

 

Sílení se

§ 27

Mastí dle zákona pivního jest, přísně vzato, pouze pivo. Se svolením perkmistra a po udání vážných důvodů může se sese nebo účastník sese také sílit vínem.

Pro pivo: 1 celůvka = 1/2 l plus kytička

pro vino: 1 celůvka = 2 dcl

 

Pivní impotence

§ 28

Aby nebyl nikdo nucen síliti se nad své síly a uzná-li perkmistr důvody, proč se zdržovati sílení, pak je dotyčný prohlášen za pivně impotentního.

 

§ 29

Pivně impotentní jsou mimo zákon; prohřeší-li se ale proti pivnímu zákonu, sílí se z trestu dvojnásobným množstvím svého nápoje.

 

Nařízené sílení

§ 30

Prohřeší-li se někdo proti pivnímu zákonu, či jakkoliv jinak, má perkmistr právo naříditi mu sílení. (Naříditi sílení u své tablice mohou i mistři).

 

§ 31

Nařízené sílení musí ihned bez odmluvy stoupati a síliti se.

 

Diamant (tuplák)

§ 32

Diamant je posvátná pivní nádoba, čítající nejméně 4 celůvky, nesmí obsahovati jinou látku, než mast.

 

§ 33

Posvětiti tuplák ukládá perkmistr kantorovi.

 

§ 34

Před svěcením tupláku nesmí být z diamantu upito. Po svěceni pije první světitel, předá jej perkmistrovi, který jej pak dá kolovat. Před připitím každý pronese „Zdař Bůh“ Teprve po vysvěcení tupláku může perkmistr povoliti všem členům tablic sílení se mastí.

 

Pivní utkání

§ 35

Pivní utkání je sílení se o závod. Cítí-li se někdo dotčen ze své pivní cti, může vyzvati protivníka na pivní utkáni, nebo-li "pivní škandál“, čímž si zjedná dostatečná zadostiučinění.

 

§ 36

Pivní škandál se zakazuje adeptům.

 

§ 37

Pivní škandál řídí na pokyn perkmistra určený funkcionář.

 

§ 38

Za vítěze vyhlásí perkmistr zpravidla toho, kdo první vypije.

 

Pivní zasrání

§ 39

P.Z. znamená odejmutí pivní cti a všech práv s ní spojených.

 

§40

Do P.Z.. se posílá:

1) Kdo nešetrně mrhá mastí.

2) Kdo zneuctí diamant.

3) Kdo dle pivního svědomí klamně vypovídá.

4) Kdo se vzpírá nařízení funkcionářů.

5) Při jakémkoli jiném provinění.

 

§ 41

Nápojem v P.Z. je celůvka vlažné vody, mírně osolená.

 

§ 42

Z P.Z. je potrestaný osvobozen na žádost mistra, který ohlásí perkmistrovi, že řádně odpil.

 


Ustanovení závěrečná

§ 43

1) Při šachťáku může povolit výjimky z tohoto zákona pouze perkmistr.

2) Proti povolení výjimky není odvolání.

 

§ 44

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

---infopanel---

+420 731 800 801

cech@cechphh.cz

---chcete nám pomoci---

Chcete nám pomoci?

Zde bude umístěn banner, který bude odkazovat na stránku s informacemi jak přispět a možnost podpory, sponzoringu či čísla účtu a podmínky darů. Toto je ukázkový text editovatelný v administraci.

123 456 7890 / 0800

Kontaktní údaje

Poštovní adresa:

Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.
Husova 424
261 01 Příbram

E-mail:
cech@cechphh.cz

Web:
http://www.cechphh.cz

Perkmistr:
Emil Kuchař
(statutární zástupce)
telefon:
+420 775 303 788

I. starší cechu
Ing. Pavel David
telefon:
+420 731 800 801

II. starší cechu
Zdeněk Trnka
telefon:
+420 723 123 197