S T A N O V Y

„Cechu příbramských horníků a hutníků, z.s.“

(platné od 21. 11. 2015)

čl. I.

Základní ustanovení

1. Název spolku je "'Cech příbramských horníků a hutníků, z.s. " - dále jen Cech.

2. Cech je nepolitickou, nezávislou a dobrovolnou právnickou osobou, sdružující fyzické i právnické osoby na základě společného zájmu realizovat cíle činnosti dle Stanov.

3. Sídlem Cechu je Příbram. Adresa sídla: Husova 424, 261 01 Příbram VI.

 

čl. II.

Cíl činnosti

Cílem činnosti cechu je zejména:

     a) vyhledávání, oživování, udržování a rozvíjení historických hornicko – hutnických událostí, zvyků a tradic,

     b) vyhledávání a shromažďování hornických, hutnických a národních písní a jejich přednes na veřejnosti,

     c) podpora zájmů mladších generací o hornické a hutnické tradice a seznamování veřejnosti s historií hornictví a hutnictví na Příbramsku.

     d) spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi, spolky, sdruženími v České republice i v zahraničí,

     e) propagace Příbrami jako Královského horního města.

     f) organizace nebo spolupráce při organizaci akcí s hornickou a hutnickou tématikou, jako jsou skok přes kůži, plesy, přednášky, exkurze apod.

 

čl. III.

Členství a podmínky členství

1. Členem Cechu mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se Stanovami a cíly Cechu.

2. Členství vzniká dnem přijetí na Sesi (sese = schůze).

3. O přijetí nového člena Cechu rozhoduje prostá většina řádných členů Cechu zúčastněných na sesi.

4. Členství je řádné (se všemi právy a povinnostmi) nebo čestné (bez práv a povinností).

5. Za evidenci členů odpovídá představenstvo.

6. Členství v Cechu zaniká:

     a) vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení,

     b) zrušením členství na základě rozhodnutí Výroční sese, pro neplnění povinností může Výroční sese v odůvodněných případech na návrh představenstva rozhodnout o převedení řádného člena mezi čestné členy

     c) zánikem Cechu

 

6. Práva a povinnosti řádného člena cechu:

6.1. Člen má právo

     a) zúčastňovat se všech sesí a akcí pořádaných Cechem,

     b) volit do orgánů Cechu

     c) být volen do orgánů Cechu (platí pouze pro fyzické osoby),

     d) být informován o záležitostech Cechu, podávat podněty k jeho činnosti a spolurozhodovat o nich,

     e) poukazovat na projevy neslučitelné s dobrými mravy.

6.2. Člen má povinnost

     a) dodržovat Stanovy a Vnitřní řád Cechu

     b) podílet se na naplňování cílů Cechu a svědomitě vykonávat funkce v orgánech, do kterých byl zvolen,

     c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Cechu,

     d) platit členské příspěvky.

     e) účastnit se pravidelných měsíčních zasedání Cechu - sesí, nemá-li závažné důvody neúčasti.

 

čl. IV.

Orgány cechu, způsob jejich ustavování a odvolávaní,

oprávnění jednat jménem cechu

1. Orgány Cechu jsou:

1.1.Výroční sese (Valná hromada)

1.2. Představenstvo Cechu

1.3. Senát Cechu

 

2. Výroční sese (Valná hromada)

2.1. Výroční sese je nejvyšším rozhodovacím orgánem Cechu a tvoří ji všichni řádní členové Cechu

2.2. Výroční sesi svolává představenstvo Cechu dle potřeby, nejméně jednou za rok.

2.3. Na žádost nadpolovičního počtu řádných členů Cechu svolá Představenstvo mimořádnou Výroční sesi.

2.4. Do oprávnění Výroční sese patří zejména:

     a) rozhodování o změnách Stanov Cechu a Vnitřního řádu

     b) schvalování úkolů Cechu pro příslušné období, rozpočtu a roční uzávěrky hospodaření Cechu, bere na vědomí výroční zprávy

     c) volba členů Představenstva Cechu na tříleté funkční období

     d) volba členů Senátu na tříleté funkční období

     e) rozhodování o zrušení členství

     f) odvolávání volených orgánů

     g) rozhodování o případné fúzi spolků

     h) rozhodování o zrušení Cechu

 

2.5. Výroční sese je usnášení schopná za účasti většiny počtu řádných členů Cechu. Rozhodování je přijímáno souhlasem prosté většiny zúčastněných řádných členů Cechu.

 

3. Představenstvo Cechu

3.1. Představenstvo Cechu (dále jen Představenstvo) je výkonným orgánem Cechu, který za svou činnost odpovídá Výroční sesi. Má šest volených členů (perkmistr, I. a II. starší cechu, mincmistr, písař a hormistr), členem představenstva je dále huťmistr volený Cechem příbramských hutníků-olovářů.

3.2. Představenstvo Cechu zejména:

     - řídí činnost Cechu v období mezi zasedáními Výroční sese,

     - volí ze svých členů perkmistra, I. a II. staršího Cechu, mincmistra, písaře a hormistra

     - koordinuje činnost Cechu a stanoví výši a splatnost členského příspěvku

     - svolává Výroční sesi a pravidelné měsíční sese

     - zpracovává podklady pro rozhodnutí Výroční sese

     - navrhuje k přijetí za člena Cechu

     - navrhuje zrušení nebo přeměnu členství člena

3.3. Představenstvo svolává perkmistr, v jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva a to podle potřeby, obvykle 1× měsíčně. Při svých zasedáních je Představenstvo usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

3.4. O projednávaných věcech rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

3.5. Perkmistr je první statutární zástupce Cechu, zastupuje Cech navenek a jedná samostatně jeho jménem.

3.6.  I. starší cechu, II. starší cechu a mincmistr jsou statutární zástupci Cechu, zastupují Cech navenek a jednají jeho jménem a to ve dvojici.

 

4. Senát Cechu

4.1. Senát plní funkci kontrolní komise, za svoji činnost odpovídá Výroční sesi. Má tři členy, kteří ze svého středu volí předsedu. Předseda řídí práci senátu.

4.2. Senát dohlíží, jsou-li členské a hospodářské záležitosti Cechu řádně vedeny a vykonává-li Cech činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li nedostatky, upozorní na ně Představenstvo, navrhne jejich odstranění a podá o tom zprávu Výroční sesi.

4.3. Členové senátu se mohou účastnit zasedání Představenstva.

 

čl. V.

Zásady hospodaření

1. Cech hospodaří s movitým majetkem.

Základní příjmy Cechu tvoří:

     a) členské příspěvky,

     b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob, zájmových a dobrovolných organizací popř. výnosy majetku,

     c) příspěvky, dotace a granty od státních orgánů nebo samosprávy

     d) příjmy z činností při naplňování cílů Cechu.

2. Hospodaření Cechu se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Výroční sesí.

3. Zprávu o hospodaření Cechu předkládá představenstvo minimálně jednou za rok Výroční sesi, která ji schvaluje

4. Za hospodaření Cechu odpovídá představenstvo, za vedení účetní evidence odpovídá mincmistr.

5. Dohled nad hospodařením vykonává Senát.

 

čl. VI.

Ukončení činnosti cechu

Činnost Cechu může být ukončena podle §§ 268 až 302 zákona 89/2012 Sb (zrušení, likvidace, fúze, rozdělení).

 

čl. VII.

Závěrečná ustanovení

1. Cech vydává Vnitřní řád Cechu, který blíže upravuje zde nespecifikované činnosti.

2. Neurčují-li Stanovy jinak, platí ustanovení §§ 214 až 302 zákona 89/2012 Sb

3. Cech má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány i samosprávu s peticemi, výzvami a jinými projevy.

4. Tyto Stanovy nahrazují Stanovy z 24. 11. 2012 a byly projednány a schváleny na Výroční sesi Cechu dne 21. 11. 2015

 

V Příbrami dne 21. 11. 2015

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

---infopanel---

+420 731 800 801

cech@cechphh.cz

---chcete nám pomoci---

Chcete nám pomoci?

Zde bude umístěn banner, který bude odkazovat na stránku s informacemi jak přispět a možnost podpory, sponzoringu či čísla účtu a podmínky darů. Toto je ukázkový text editovatelný v administraci.

123 456 7890 / 0800

Kontaktní údaje

Poštovní adresa:

Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.
Husova 424
261 01 Příbram

E-mail:
cech@cechphh.cz

Web:
http://www.cechphh.cz

Perkmistr:
Emil Kuchař
(statutární zástupce)
telefon:
+420 775 303 788

I. starší cechu
Ing. Pavel David
telefon:
+420 731 800 801

II. starší cechu
Zdeněk Trnka
telefon:
+420 723 123 197