V N I T Ř N Í   Ř Á D

Cechu příbramských horníků a hutníků

(platný od 24. 11. 2012)

 

 

1. Název sdružení a sídlo:

 Název sdružení je: "Cech příbramských horníků a hutníků" (dále jen Cech) se sídlem v královském horním městě Příbram, Husova 424, 261 01  Příbram VI.

2. Základní dokumenty Cechu:

1.    S T A N O V Y

2.    V N I T Ř N Í   Ř Á D

3.    P I V N Í   Z Á K O N

4.    K R O N I K A

3. Přijímání nových členů cechu, evidence členů:

3.1.       Každý občan starší 18 let může požádat o přijetí za člena Cechu, nebo může být doporučen za člena Cechu řádným členem Cechu.

3.2.       Kandidát na členství požádá z řad členů Cechu jednoho, nebo více členů o přijetí závazku "kmotra", nebo "kmotrů". Určit "kmotra" pro kandidáta, nebo "kmotry", může "Slavný, vysoký a neomylný perkmistr", ve zcela výjimečných případech jím pověřený člen Cechu.

3.3.       Zkušební dobu (čekací dobu) a úkoly pro kandidáta v této době stanovuje "Slavný, vysoký a neomylný perkmistr".

3.4.       Kandidát od souhlasu s jeho kandidaturou na sesí Cechu je povinen zúčastňovat se sesí, akcí Cechu bez práva volebního a rozhodovacího.

3.5.       Na perkmistrem stanovené sesí je kandidát přijímán do Cechu v intencích "Pivního zákona". Po absolvování rituálu, ukončeného "Skokem", je novému členu Cechu předán "glejt" (viz příloha 4) a stává se právoplatným a plnohodnotným členem Cechu.

3.6.       Přímým aktérem přijímání nového člena je:

           - Slavný vysoký a neomylný perkmistr (SVNP)

           - Hormistr / Huťmistr

           - Mincmistr cechu

           - Písař cechu

           - Kmotr / Kmotři

3.7.       Evidence řádných členů:

 3.7.1.    Řádné členy cechu eviduje "Mincmistr cechu", který současně vybírá a eviduje členské příspěvky stanovené Představenstvem Cechu.

 3.7.2.    Mincmistr informuje "Představenstvo cechu" o neplnění povinností řádných členů Cechu v oblasti příspěvků.

 3.7.3.    Člen Cechu, který neplatí členské příspěvky zůstává v evidenci Cechu, ale ztrácí práva člena Cechu vymezená ve Stanovách Cechu v čl. III, bod 6.1.b-e).

 3.7.4.    Zvláštní kategorii tvoří „Čestní členové“ Cechu, kteří jsou do Cechu přijímáni při různých akcích Cechu nebo za mimořádnou aktivitu ve prospěch Cechu. Čestní členové Cechu nemají práva a povinnosti vymezené Stanovami Cechu. Mají právo zúčastňovat se všech sesí a akcí pořádaných Cechem.

4. Práva a povinnosti členů a funkcionářů Cechu:

 4.1.       Práva a povinnosti člena určují "Stanovy" cechu v čI. III bod 6.

 4.2.       Vnitřní řád Cechu upozorňuje na detaily práv a povinností členů Cechu vymezených ve "Stanovách" cechu jako principy.

 4.3.       Člen Cechu má právo předkládat podněty, návrhy a připomínky k práci funkcionářů Cechu a jednotlivých členů Cechu.

 4.4.       Připomínky, podněty a kritiku práce Slavného vysokého a neomylného perkmistra může člen Cechu podávat pouze prostřednictvím senátu.

 4.5.       Práva funkcionářů Cechu jsou shodná s právy každého člena Cechu.

 4.6.       Povinnosti funkcionářů Cechu jsou, kromě povinností vyplývajících z členství v Cechu, rozšířené o povinnosti vázané k jednotlivým funkcím.

 4.6.1.    Slavný vysoký a neomylný perkmistr:

- stojí v čele Cechu; je prvním statutárním zástupcem Cechu,

- vede zasedání představenstva Cechu a jednotlivé sesí,

- spolupracuje se senátem Cechu,

- prosazuje zájmy Cechu při jednáních na veřejnosti,

- předkládá zprávu o činnosti Cechu představenstvu Cechu a výroční sesí

4.6.2.    I. starší cechu:

- je statutárním zástupcem Cechu,

- je zástupcem Slavného vysokého a neomylného perkmistra v jeho nepřítomnosti,

- pokud není pověřen jednáním nebo zastupováním v konkrétních případech perkmistrem, může ve věcech Cechu rozhodovat pouze po projednání a schválení představenstvem cechu,

- spolupracuje se senátem Cechu.

 4.6.3.    II. starší cechu:

- je statutárním zástupcem Cechu,

- připravuje, organizuje a řídí společenské akce Cechu na území regionu, České republiky a v zahraničí,

- odpovídá za styk se zástupci medií,

- předkládá SVNP a představenstvu cechu návrhy na informace o činnosti cechu pro veřejnost prostřednictvím medií,

- projednává, posuzuje a předkládá návrhy na publikační činnost v rámci Cechu.

 4.6.4.    Písař cechu:

- zaznamenává činnost cechu, průběh sesí, rozhodnutí SVNP, představenstva cechu a mimořádné události,

- odpovídá za kroniku cechu, doplňuje ji a podává zprávu na představenstvu cechu a slavnostní sesí,

- odpovídá za vyhotovení "glejtů" pro členy cechu, čestné členy a za glejty vydávané v rámci "Slavnostního hornického večera".

 4.6.5.    Mincmistr cechu (pokladník):

- je statutárním zástupcem Cechu,

- odpovídá za finanční záležitosti cechu (tj. příjmy a výdaje) a jejich evidenci,

- odpovídá za splnění všech zákonných ustanovení týkajících se finančních záležitostí cechu,

- vede evidenci členů,

- funkce mincmistra cechu je nezastupitelná.

 4.6.6.    Cechmistři (hormistr, huťmistr):

- jsou členové představenstva cechu,

- odpovídají za činnosti vázané na profese hornické a hutnické,

- huťmistr je v rámci cechu oficielní zástupce Cechu příbramských hutníků - olovářů,

- odpovídají za dodržování předepsaného (stanoveného) oblečení horníků a hutníků - členů cechu - při slavnostních příležitostech a při jiných akcích, pokud tak bylo stanoveno SVNP,

- odpovídají za průběh aktu přijímání nového člena cechu, za zajištění potřebných pomůcek k provedení "skoku" a za přípravu kandidáta ke "skoku" a vstupu do Cechu.

4.6.7.    Senát cechu:

- po zvolení senátu výroční sesí je v rámci senátu zvolen předseda senátu, s výsledkem volby je ihned seznámena výroční sesí,

- předseda senátu odpovídá za činnost senátu,

- senát přijímá, projednává a předkládá představenstvu, event. sesí, výsledek jednání k předloženým podnětům, stížnostem a kritice členů Cechu, člen senátu je oprávněn k jednání na veřejnosti,

- funkce senátora Cechu je nezastupitelná,

- senát se schází dle potřeby a má právo na své zasedání pozvat členy Cechu a představenstva Cechu,

- předseda senátu Cechu stvrzuje svým podpisem na výročních dokumentech a dalších písemnostech Cechu provedení kontrol a platnost uvedených dokladů a dokumentů,

- proti rozhodnutí senátu se lze odvolat písemně podáním na představenstvo cechu nebo SVNP. Rozhodnutí SVNP a představenstva ke konkrétnímu případu odvolání je konečné, bez možnosti dalšího odvolání v rámci Cechu.

 4.6.8.    Právní úkony činí za Cech perkmistr jako první statutární zástupce samostatně, ostatní statutární zástupci pak ve dvojici.

 4.6.9     Pro manipulaci s finančními prostředky v bance jsou nutné dva podpisy členů představenstva. O jmenovitém pověření rozhoduje Představenstvo.

5. Jednání Cechu (sesí):

5.1.       Jednání cechu (sesí) se uskutečňuje v cechovní místnosti nebo v místě určeném SVNP.

5.2.       Svolávat sesí mimo pravidelné a slavnostní, má právo pouze SVNP nebo představenstvo cechu.

5.3.       Průběh sesí, terminologie a pravidla jsou vymezena "Pivním zákonem".

5.4.       Průběh sesí lze změnit pouze ve výjimečných případech a pouze na základě souhlasu SVNP nebo představenstva Cechu.

5.5.       Zvaní hostů na sesí je možné na základě souhlasu SVNP nebo představenstva Cechu.

5.6.       Cech nemá vlastní cechovní místnost; cechovní místností se stává dle okolností místnost, ve které se Cech pravidelně schází a která splňuje kritéria pro důstojný průběh sesí.

5.7.       Slavnostní ustrojení členů Cechu je povinné na sesích:

- výročních,

- slavnostních,

- vzpomínkových,

- na těch, které stanoví SVNP nebo představenstvo Cechu.

6. lnsignie Cechu:

 6.1.       Cechovní znak

- rozměry a barvy jsou znázorněné v příloze č. 1

- Cech používá dva druhy znaku: velký a malý znak.

 6.2.       Cechovní prapor

              - rozměry a barvy jsou znázorněné v příloze č. 2.

 6.3.       Insignie SVNP, funkcionářů, představenstva Cechu a cechmistrů

- insignie jsou vyobrazené v příloze č. 3.

 6.4.       Cech používá insignie při slavnostních příležitostech. Podle důležitosti konkrétní akce je prezentace Cechu bud' se všemi insigniemi, nebo jenom s některými. Způsob prezentace stanoví SVNP, nebo představenstvo Cechu.

 6.5.       Povinností všech členů Cechu je pečovat o insignie, mít je v patřičné úctě znemožnit jejich zneuctění, poškození nebo odcizení.

7. Významné události, výročí a památné dny Cechu:

 7.1.       Významnou událostí pro členy Cechu je Výroční sesí, Prokopská pouť a Slavnostní hornický večer.

 7.2.       Významným výročím pro Cech je 31. 5., kdy se připomíná důlní katastrofa z roku 1892. Na slavnostních sesích se připomínají významná výročí členů Cechu.

 7.3.       Památným dnem Cechu je 2. listopad - Památka zesnulých a 4. prosinec, svátek sv. Barbory, patronky horníků.

8.          Spolupráce Cechu se spolky, městskými orgány, podniky atd.:

 8.1.       Cech spolupracuje se spolky v rámci regionu, České republiky a v zahraničí.

 8.2.       Cech, jako sdružení registrované na území královského horního města Příbram, se aktivně účastní na akcích pořádaných městem. Svou činností přispívá k propagaci města se zaměřením na hornicko-hutnické tradice.

8.3.       Cech rozvíjí kulturní a společenské tradice v rámci města Příbram. Své zkušenosti poskytuje formou spolupráce a výměny zkušeností s organizacemi a spolky se zaměřením na hornicko-hutnické profese.

8.4.       Cech svou činností, účastí na celospolečenských akcích a důstojnou reprezentací hornického a hutnického stavu navazuje na tradice budované po staletí hornicko-hutnickými spolky Příbramska.

9.          Závěrečná ustanovení:

9.1.       Vnitřní řád vychází ze stanov Cechu.

9.2.       Vnitřní řád byl projednán a schválen na Výroční sesi dne 24. 11. 2012 s platností od 24. 11. 2012. a nahrazuje Vnitřní řád platný od 1. 10. 2008

9.3.       Vnitřní řád může být měněn, doplňován nebo zrušen na základě projednání představenstvem Cechu a schválení na řádné sesí nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů.

9.4.       Při změně nebo doplnění Stanov Cechu navrhne senát zpracování změn Vnitřního řádu, nebo potvrzení jeho platnosti beze změn.

V Příbrami dne 24. 11. 2012

Přílohy:

přílohy jsou v pdf souboru "Vnitřní řád" - ke stažení zde Vnitrni-rad-cechu-phh-2012-1123