V N I T Ř N Í  Ř Á D

Cechu příbramských horníků a hutníků

(platný od 21. 11. 2015)

 

1.  Název spolku a sídlo:

 

Název spolku je: "Cech příbramských horníků a hutníků, z.s." (dále jen Cech) se sídlem v královském horním městě Příbram, Husova 424, 261 01 Příbram VI.

 

2.  Základní dokumenty Cechu:

 

  1. S T A N O V Y
  2. V N I T Ř N Í  Ř Á D
  3. P I V N Í    Z Á K O N
  4. K R O N I K A

 

3.  Přijímání nových členů cechu, evidence členů:

 

3.1.          Každý občan starší 18 let může požádat o přijetí za člena Cechu, nebo může být doporučen za člena Cechu řádným členem Cechu.

 

3.2.          Kandidát na  členství  požádá  z  řad  členů  Cechu  jednoho,  nebo  více  členů o přijetí závazku "kmotra", nebo "kmotrů". Určit "kmotra" pro kandidáta, nebo "kmotry", může "Slavný, vysoký a neomylný perkmistr", ve zcela výjimečných případech jím pověřený člen Cechu.

 

3.3.          Zkušební dobu  (čekací dobu)  a  úkoly pro  kandidáta  v této  době  stanovuje "Slavný, vysoký a neomylný perkmistr".

 

3.4.          Kandidát  od   souhlasu   s  jeho   kandidaturou   na   sesí  Cechu  je   povinen zúčastňovat se sesí, akcí Cechu bez práva volebního a rozhodovacího.

 

3.5.          Na perkmistrem stanovené sesí je kandidát přijímán do Cechu v intencích "Pivního zákona". Po absolvování rituálu, ukončeného "Skokem", je novému členu  Cechu   předán   "glejt"   (viz   příloha   4)   a   stává   se   právoplatným a plnohodnotným členem Cechu.

 

3.6.          Přímým aktérem přijímání nového člena je:

-  Slavný vysoký a neomylný perkmistr (SVNP)

-  Hormistr / Huťmistr

-  Mincmistr cechu

-  Písař cechu

-  Kmotr / Kmotři

 

3.7.          Evidence řádných členů:

3.7.1.      Řádné členy cechu eviduje "Mincmistr cechu", který současně vybírá a eviduje členské příspěvky stanovené Představenstvem Cechu.

3.7.2.      Mincmistr  informuje  "Představenstvo  cechu"  o  neplnění  povinností  řádných členů Cechu v oblasti příspěvků.

3.7.3.      Řádný člen Cechu, který neplatí členské příspěvky zůstává v evidenci Cechu, ale ztrácí práva člena Cechu vymezená ve Stanovách v čl. III, bod 6.1.b-e).

3.7.4.      Zvláštní kategorii tvoří „Čestní členové“ Cechu, kteří jsou do Cechu přijímáni při různých akcích Cechu nebo za mimořádnou aktivitu ve prospěch Cechu. Čestní členové Cechu nemají práva a povinnosti vymezené Stanovami Cechu. Mají právo zúčastňovat se všech sesí a akcí pořádaných Cechem.

4.  Práva a povinnosti členů a funkcionářů Cechu:

4.1.          Práva a povinnosti člena určují "Stanovy" cechu v čI. III bod 6.

4.2.          Vnitřní  řád  Cechu  upozorňuje  na  detaily  práv  a  povinností  členů  Cechu vymezených ve "Stanovách" cechu jako principy.

4.3.          Člen  Cechu  má  právo  předkládat  podněty,  návrhy  a  připomínky  k  práci funkcionářů Cechu a jednotlivých členů Cechu.

4.4.          Připomínky,   podněty  a   kritiku   práce   Slavného   vysokého   a    neomylného perkmistra může člen Cechu podávat pouze prostřednictvím senátu.

4.5.          Práva funkcionářů Cechu jsou shodná s právy každého člena Cechu.

4.6.          Povinnosti funkcionářů Cechu jsou, kromě povinností vyplývajících z členství v Cechu, rozšířené o povinnosti vázané k jednotlivým funkcím.

4.6.1.      Slavný vysoký a neomylný perkmistr:

-  stojí v čele Cechu; je prvním statutárním zástupcem Cechu,

-  vede zasedání představenstva Cechu a jednotlivé sesí,

-  spolupracuje se senátem Cechu,

-  prosazuje zájmy Cechu při jednáních na veřejnosti,

-  předkládá zprávu o činnosti Cechu představenstvu Cechu a výroční sesí

 

4.6.2.      I. starší cechu:

-  je statutárním zástupcem Cechu,

-  je zástupcem Slavného vysokého a neomylného perkmistra v jeho nepřítomnosti,

-  pokud není pověřen jednáním nebo zastupováním v konkrétních případech perkmistrem, může ve věcech Cechu rozhodovat pouze po projednání a schválení představenstvem Cechu,

-  spolupracuje se senátem Cechu.

4.6.3.      II. starší cechu:

-  je statutárním zástupcem Cechu,

-  připravuje, organizuje a řídí společenské akce Cechu na území regionu, České republiky a v zahraničí,

-  odpovídá za styk se zástupci medií,

-  předkládá SVNP a představenstvu Cechu návrhy na informace o činnosti Cechu pro veřejnost prostřednictvím medií,

-  projednává, posuzuje a předkládá návrhy na publikační činnost v rámci Cechu.

4.6.4.      Písař cechu:

-  zaznamenává činnost Cechu, průběh sesí, rozhodnutí SVNP, představenstva Cechu a mimořádné události,

-  odpovídá za kroniku Cechu, doplňuje ji a podává zprávu na představenstvu Cechu a slavnostní sesí,

-  odpovídá za vyhotovení "glejtů" pro členy Cechu, čestné členy a za glejty vydávané v rámci "Slavnostního hornického večera".

4.6.5.      Mincmistr cechu (pokladník):

-  je statutárním zástupcem Cechu,

-  odpovídá za finanční záležitosti Cechu (tj. příjmy a výdaje) a jejich evidenci,

-  odpovídá za splnění všech zákonných ustanovení týkajících se finančních záležitostí Cechu,

-  vede evidenci členů,

-  předkládá nejméně jednou ročně zprávu o hospodaření

-  funkce mincmistra Cechu je nezastupitelná.

4.6.6.      Cechmistři (hormistr, huťmistr):

-  jsou členové představenstva cechu,

-  odpovídají za činnosti vázané na profese hornické a hutnické,

-  huťmistr je v rámci cechu oficielní zástupce Cechu příbramských hutníků - olovářů,

-  odpovídají za dodržování předepsaného (stanoveného) oblečení horníků a hutníků - členů cechu - při slavnostních příležitostech a při jiných akcích, pokud tak bylo stanoveno SVNP,

-  odpovídají za průběh aktu přijímání nového člena cechu, za zajištění potřebných pomůcek k provedení "skoku" a za přípravu kandidáta ke "skoku" a vstupu do Cechu.

 

4.6.7.      Senát cechu:

-  po zvolení senátu výroční sesí je v rámci senátu zvolen předseda senátu, s výsledkem volby je ihned seznámena výroční sesí,

-  předseda senátu odpovídá za činnost senátu,

-  senát přijímá, projednává a předkládá představenstvu, event. sesí, výsledek jednání k předloženým podnětům, stížnostem a kritice členů Cechu, člen senátu je oprávněn k jednání na veřejnosti,

-  funkce senátora Cechu je nezastupitelná,

-  senát se schází dle potřeby a má právo na své zasedání pozvat členy Cechu a představenstva Cechu,

-  předseda senátu Cechu stvrzuje svým podpisem na výročních dokumentech

a dalších písemnostech Cechu provedení kontrol a platnost uvedených dokladů a dokumentů,

-  proti rozhodnutí senátu se lze odvolat písemně podáním na představenstvo cechu nebo SVNP. Rozhodnutí SVNP a představenstva ke konkrétnímu případu odvolání je konečné, bez možnosti dalšího odvolání v rámci Cechu.

4.6.8.      Právní úkony činí za Cech perkmistr jako první statutární zástupce samostatně, ostatní statutární zástupci pak ve dvojici.

4.6.9      Pro manipulaci s finančními prostředky v bance jsou nutné dva podpisy členů představenstva. O jmenovitém pověření rozhoduje Představenstvo.

  1. 5.  Jednání Cechu (sesí):

5.1.          Jednání  cechu  (sesí)  se  uskutečňuje  v  cechovní  místnosti  nebo  v  místě určeném SVNP.

5.2.          Svolávat  sesí  mimo  pravidelné  a  slavnostní,  má  právo  pouze  SVNP  nebo představenstvo cechu.

5.3.          Průběh sesí, terminologie a pravidla jsou vymezena "Pivním zákonem".

5.4.          Průběh sesí lze změnit pouze ve výjimečných případech a pouze na základě souhlasu SVNP nebo představenstva Cechu.

5.5.          Zvaní hostů na sesí je možné na základě souhlasu SVNP nebo představenstva Cechu.

5.6.          Cech nemá vlastní cechovní místnost; cechovní místností se stává dle okolností místnost, ve které se Cech pravidelně schází a která splňuje kritéria pro

důstojný průběh sesí.

5.7.          Slavnostní ustrojení členů Cechu je povinné na sesích:

-  výročních,

-  slavnostních,

-  vzpomínkových,

-  na těch, které stanoví SVNP nebo představenstvo Cechu.

 

6.  lnsignie Cechu:

6.1.          Cechovní znak

-  rozměry a barvy jsou znázorněné v příloze č. 1

-  Cech používá dva druhy znaku: velký a malý znak.

6.2.          Cechovní prapor

-  rozměry a barvy jsou znázorněné v příloze č. 2.

6.3.          Insignie SVNP, funkcionářů, představenstva Cechu a cechmistrů

-  insignie jsou vyobrazené v příloze č. 3.

6.4.          Cech používá insignie při slavnostních příležitostech. Podle důležitosti konkrétní akce je prezentace Cechu bud' se všemi insigniemi, nebo jenom s některými. Způsob prezentace stanoví SVNP, nebo představenstvo Cechu.

6.5.          Povinností všech členů Cechu je pečovat o insignie, mít je v patřičné úctě znemožnit jejich zneuctění, poškození nebo odcizení.

7.  Významné události, výročí a památné dny Cechu:

7.1.          Významnou událostí pro členy Cechu je Výroční sesí, Prokopská pouť a Slavnostní hornický večer.

7.2.          Významným výročím pro Cech je 31. 5., kdy se připomíná důlní katastrofa z roku 1892. Na slavnostních sesích se připomínají významná výročí členů Cechu.

7.3.          Památným dnem Cechu je 2. listopad - Památka zesnulých a 4. prosinec, svátek sv. Barbory, patronky horníků.

8.               Spolupráce Cechu se spolky, městskými orgány, podniky atd.:

8.1.          Cech spolupracuje se spolky v rámci regionu, České republiky a v zahraničí.

8.2.          Cech, jako sdružení registrované na území královského horního města Příbram, se aktivně účastní na akcích pořádaných městem. Svou činností přispívá k propagaci města se zaměřením na hornicko-hutnické tradice. .

8.3.          Cech rozvíjí kulturní a společenské tradice v rámci města Příbram. Své zkušenosti poskytuje formou spolupráce a výměny zkušeností s organizacemi a spolky se zaměřením na hornicko-hutnické profese.

8.4.          Cech svou činností, účastí na celospolečenských akcích a důstojnou reprezentací hornického a hutnického stavu navazuje na tradice budované po staletí hornicko-hutnickými spolky Příbramska.

 

9.               Závěrečná ustanovení:

 

9.1.          Vnitřní řád vychází ze stanov Cechu.

 

9.2.          Vnitřní  řád  byl  projednán  a  schválen  na  Výroční  sesi  dne  21.  11.  2015  s platností od 21. 11. 2015 a nahrazuje Vnitřní řád platný od 24. 11. 2012

 

9.3.          Vnitřní řád může být měněn, doplňován nebo zrušen na základě projednání představenstvem Cechu a schválení na řádné sesí nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů.

 

9.4.          Při  změně  nebo  doplnění  Stanov  Cechu  navrhne  senát  a  představenstvo zpracování změn Vnitřního řádu, nebo potvrzení jeho platnosti beze změn.

 

V Příbrami dne 21. 11. 2015

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

---infopanel---

+420 731 800 801

cech@cechphh.cz

---chcete nám pomoci---

Chcete nám pomoci?

Zde bude umístěn banner, který bude odkazovat na stránku s informacemi jak přispět a možnost podpory, sponzoringu či čísla účtu a podmínky darů. Toto je ukázkový text editovatelný v administraci.

123 456 7890 / 0800

Kontaktní údaje

Poštovní adresa:

Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.
Husova 424
261 01 Příbram

E-mail:
cech@cechphh.cz

Web:
http://www.cechphh.cz

Perkmistr:
Emil Kuchař
(statutární zástupce)
telefon:
+420 775 303 788

I. starší cechu
Ing. Pavel David
telefon:
+420 731 800 801

II. starší cechu
Zdeněk Trnka
telefon:
+420 723 123 197